Serwis On.Live - regulamin

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Abonament – opłacana „z góry” cykliczna opłata uiszczana przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie umożliwiająca stały dostęp do wybranych funkcjonalności w Serwisie w czasie określonym przez Operatora składająca się z elementów określonych w Cenniku.

Cennik udostępniana przez Operatora informacja o wysokości opłat i prowizji z tytułu korzystania z Usług przez Użytkowników stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Formularz Rejestracyjny – udostępniany w Serwisie formularz którego wypełnienie umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Kanał Użytkownika - wydzielona część Serwisu, będąca częścią Profilu Użytkownika, a stanowiąca narzędzie umożliwiają dotarcie i kontakt Użytkownikowi do dedykowanej grupy odbiorców oraz realizację Transmisji.

Konto Użytkownika - miejsce (przestrzeń) w Serwisie, do którego dostęp uzyskuje Użytkownik po prawidłowej rejestracji, umożliwiające zarządzanie przez Użytkownika danymi przekazanymi podczas rejestracji, w tym danymi osobowymi oraz danymi niezbędnymi do realizacji płatności.

Operator - właściciel i operator Serwisu tj. OnLive LTD zarejestrowana w Londynie, pod adresem 2nd Floor 40 Tooting High Street, Tooting Broadway, SW17 0RG i numerem 10033768.

Polityka Prywatności - dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników.

Prywatne Konsultacje oferowane Użytkownikom narzędzie w Serwisie umożliwiające świadczenie usług indywidualnych z wykorzystaniem Serwisu w zakresie określonym w ofercie Użytkownika.

Regulamin - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora.

Serwis – platforma streamingowa On.Live dostępna pod adresem URL https://on.live umożliwiająca tworzenie własnych Transmisji chat-video dla pojedynczego lub też wielu odbiorców, udostępniana zarówno za pośrednictwem komputerów osobistych klasy PC/MAC jak i urządzeń mobilnych opartych o platformy Android, iOS oraz Windows Phone.

Stream Obrazu - rodzaj transmisji danych audio/video z wykorzystaniem kamery internetowej lub innego dowolnego źródła zewnętrznego

Usługi - udostępnianie Użytkownikom przez Operatora określonych funkcjonalności Serwisu umożliwiających prowadzenie przez Użytkowników Transmisji (wysyłanie i odbieranie) danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron za pośrednictwem sieci publicznych, jak również ich przechowywanie.

Serwisy Pośrednictwa Finansowego - serwisy pośrednictwa finansowego prowadzone przez uprawnione podmioty, które wykorzystywane są w ramach Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom dokonywania rozliczeń. Szczegółowe zasady rozliczeń określone są przez operatorów świadczących usługi w Serwisach Pośrednictwa Finansowego.

Transmisja - proces przesyłania treści audio-video z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu między Transmitującym a odbiorcą (odbiorcami) będącymi jednocześnie Użytkownikami w dopuszczonej przez Operatora formie tj. bezpłatnie lub odpłatnie, prywatnie tzn. dla Użytkowników lub publicznie tj. w formie otwartej dla każdego podmiotu korzystającego z Serwisu niebędącego Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu.

Transmitujący - Użytkownik prowadzący Transmisję.

Transmisja Pay Per View (PPV) - rodzaj Transmisji płatnej gdzie zapłata wynagrodzenia na rzecz Użytkownika realizującego Transmisję następuje za obejrzenie danej Transmisji.

Transmisja Pay Per Minute (PPM) - rodzaj Transmisji gdzie zapłata wynagrodzenia na rzecz Użytkownika realizującego Transmisję następuje na podstawie naliczania minutowego. jest pobierana w naliczaniu minutowym.

Treści Użytkownika - wprowadzone do Profilu Użytkownika dane do których prawa przysługują Użytkownikowi przechowywane w Serwisie.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, która ukończyła 18 rok życia, nieubezwłasnowolniona całkowicie), osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo ora nie mająca zdolności do czynności prawnych (tj. osoba poniżej 13 roku życia za którą czynności prawnej dokonali jej przedstawiciele ustawowi, ponoszący odpowiedzialność za działania takiej osoby, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, korzystająca z Serwisu.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Operator świadczy w Serwisie Usługi.
 2. Operator udostępnia w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące Usługi, w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop-up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania, regulaminów Serwisów Pośrednictwa Finansowego z chwilą dokonywania przez Użytkownika określonych czynności przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez Operatora, w ramach Serwisu.
 3. Operator dokonuje aktualizacji danych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie Usług świadczonych w Serwisie.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji oraz przestrzegania.
 5. Użytkownik w każdym czasie może zaprzestać korzystania z Usług.
 6. ystem teleinformatyczny Operatora obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 7. Operator udostępnia w systemie teleinformatycznym Operatora innym Użytkownikom, w celu świadczenia Usług innym Użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez Użytkownika Treści Użytkownika.
 8. Operator udostępnia do kontaktu adres e-mail help@on.live.
 9. Logo, nazwa Serwisu oraz wszelkie znajdujące się w nim opisy, zdjęcia, filmy, elementy graficzne są prawnie chronione niestanowiące Treści Użytkownika stanowią własność Operatora i w związku z tym jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.
 10. Operator zapewnia pod adresem: 2nd Floor 40 Tooting High Street, Tooting Broadway, SW17 0RG, London dostęp do informacji o których mowa w art. 6 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Operatora, który dostępny jest pod adresem internetowym https://on.live.
 2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Dostęp do internetu,
  2. Urządzenie z ww. dostępem dzięki któremu będzie możliwe zalogowanie się do Serwisu,
  3. Przeglądarkę internetową zainstalowaną na ww. urządzeniu umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia stron WWW. Przeglądarka powinna też obsługiwać oprogramowanie Java Script, umożliwiać akceptację plików cookies oraz opcjonalnie obsługiwać wtyczkę Adobe Flash Player,
  4. Aktywne konto poczty elektronicznej w celu potwierdzenia utworzenia Profilu Użytkownika w Serwisie oraz kontaktu z Operatorem,
  5. Kamerę internetową lub w przypadku Transmisji z urządzeń zewnętrznych inne urządzenie do przechwytywania obrazu video,
  6. Operator informuje, że jakość Usługi zależy od parametrów łącza internetowego po stronie Użytkownika oraz urządzeń końcowych używanych do Transmisji.

§ 4 Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja oraz korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne.
 2. Utworzenie Profilu Użytkownika wymaga:
  • wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego prze Operatora pod adresem http://on.live/pl/rejestracja lub zarejestrowania/zalogowania się do Serwisu za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”, linkedin, twitter oraz google +
 3. Operator wymaga bezwzględnie podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
  1. nazwa Użytkownika (login),
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. hasło.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego prawdziwymi (tzn. weryfikowalnymi) danymi, w celu dokończenia rejestracji Operator przesyła Użytkownikowi na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) link (hiperłącze), którego aktywacja umożliwia Użytkownikowi dostęp do Profilu Użytkownika (aktywacja). Z chwilą aktywacji przesłanego linku następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i potwierdzenie przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu aktywacyjnym. W przypadku Usług odpłatnych oprócz aktywacji przesłanego linku do zawarcia umowy o świadczenie Usług niezbędne jest uiszczenie opłaty za dany plan abonamentowy w wysokości określonej w Cenniku.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Operator zaleca aktualizowanie na bieżąco danych Użytkownika w Profilu Użytkownika przy czym zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Użytkownik może edytować swoje dane w Profilu Użytkownika, w tym również może edytować i ustawienia danych, co do których wyraża zgodę na udostępnianie innym Użytkownikom..
 6. Dane Użytkownika mogą być dostępne innym Użytkownikom w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz innym podmiotom korzystającym z Serwisu ale niebędących Użytkownikami.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Operator informuje iż korzysta z narzędzi umożliwiających weryfikację liczby Kont Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika wg własnego uznania w przypadku powzięcia wiadomości o posiadaniu przez jednego Użytkownika większej niż jednego Konta Użytkownika.
 8. Konta Użytkownika są niezbywalne chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.
 9. Użytkownikom nie wolno korzystać z Kont Użytkowników innych Użytkowników lub udostępniać innym Użytkownikom loginu i hasła do swojego Konta Użytkownika.
 10. Przyjęta przez Użytkownika nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich. Konta Użytkownika naruszające wg uznania Operatora prawa osób trzecich będą usuwane przez Operatora.

§ 5 Logowanie do Serwisu / Odzyskiwanie Hasła

 1. Dostęp (logowania) do Serwisu jest możliwy po zakończeniu procesu rejestracji. Użytkownik po zalogowaniu uzyskuje dostęp do narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu. Dostęp (logowanie) do Profilu Użytkownika następuje w następstwie podania przez Użytkownika loginu oraz hasła. Zalogowanie do Profilu Użytkownika w wyniku wykorzystania przez Użytkownika serwisów społecznościowych wywołuje takie same skutki jak logowanie w Serwisie.
 2. Operator zapewnia Użytkownikom narzędzia umożliwiające odzyskanie hasła w przypadku jego utraty. Informacje w powyższym zakresie Operator udostępnia pod adresem: https://on.live/site/forgot-password

§ 6 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Treści, o ile przysługują mu prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji, w tym w szczególności prawa do rozporządzania lub udostępniania ich publicznie w sieci Internet.
 2. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności od:
  1. korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa Operatora lub osób trzecich,
  3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Operatora:
   • danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Operatora lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług,
   • niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu właściwych przepisów (spam)
   • danych naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Operatora lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet,
  4. realizowania Transmisji gdzie przedmiotem jest nagość, nagość częściowa lub Treści seksualnie sugestywne,
  5. podszywania się pod inne osoby lub jednostki, uzyskiwania dostępu do Transmisji, Profili Użytkowników bez zezwolenia,
  6. zniesławiania, nękania, gróźb lub oszukiwania Użytkowników, a także podejmowania chociażby prób zbierania danych osobowych Użytkowników lub innych osób bez ich zgody,
  7. wykorzystywania robotów lub innych zautomatyzowanych sposobów dostępu do Serwisu (lub Transmisji, w tym również takich które mogą uniemożliwiać lub ograniczać dostęp do Serwisu (lub Transmisji),
  8. rozpowszechniania jakichkolwiek Treści które przez rozsądnie myślącego Użytkownika są uznawane za niedopuszczalne, obraźliwe, nieprzyzwoite, pornograficzne, naruszające czyjąś prywatność, nękające, stanowiące groźbę, wulgarne, nienawistne lub w inny sposób niewłaściwe,
  9. rozpowszechniania jakichkolwiek Treści, które zachęcałyby lub zawierały instrukcję do popełnienia przestępstwa,
  10. rozpowszechniania Treści które naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualne,
  11. rozpowszechniania Treści zawierających dane osobowe, informacje dotyczące osób trzecich w tym w szczególności adresy, numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych (debetowych), adresy poczty elektronicznej i inne.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie bez ostrzeżenia Treści:
  1. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  3. o charakterze erotycznym,
  4. pornograficznych,
  5. o charakterze rasistowskim,
  6. nakłaniających do prześladowania z przyczyn etnicznych, kulturowych lub religijnych,
  7. obrażających uczucia religijne,
  8. zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić system teleinformatyczny Operatora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie Serwisu,
  9. zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  10. naruszających prawa własności intelektualnej,
  11. stanowiących informacje, przy pomocy których można zlokalizować usługi internetowe zawierające treści wskazane w Punktach 1 – 10 powyżej.
 4. W przypadku gdy przedmiotem Transmisji byłyby czynności palenia tytoniu lub spożywania napojów alkoholowych Użytkownik zobowiązany jest przed udostępnieniem Transmisji zamieścić w opisie transmisji informację z której wynikać będzie w sposób jednoznaczny iż Transmisja ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub ze względu na wymogi stawiane przez Operatora w Regulaminie adresowana jest do osób pełnoletnich i utrzymywać ją w miejscu widocznym dla uczestników Transmisji przez cały czas jej trwania. Transmisje, których przedmiotem byłyby powyższe czynności mogą być realizowane wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich lub osoby prawne, a także jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do przerywania Transmisji, usunięcia Treści, o ile wg uznania Operatora Treści będące przedmiotem Transmisji lub Treści zamieszczone przez Użytkownika w Profilu Użytkownika lub Kanale Użytkownika naruszają zasady korzystania z Serwisu.
 6. Operator może na stałe lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Operatora lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 7. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Operatora, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 8. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
 9. Na podstawie Ustawy Operator uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do Treści wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Operatora w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności,
  2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych Treści lub związanej z nimi działalności.
 10. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, Operator niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do Treści. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się do Profilu Użytkownika.
 2. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko, co nie wyłącza odpowiedzialności Operatora związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu.
 3. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonania Usługi jest następstwem okoliczności za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innego Użytkownika.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Treści, jak również za następstwa ich zamieszczenia. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie przez osoby trzecie Treści lub części Treści, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  2. sposób w jaki będą wykorzystywane Profile Użytkowników i Kanały Użytkowników, ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników,
  3. skuteczność ogłoszeń (ofert) zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników,
  4. następstwa wejścia w posiadanie haseł Użytkowników przez osoby trzecie lub Treści,
  5. przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Operatora,
  6. szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Operatora,
  7. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie, w tym w szczególności za nienależyte wykonanie lub niewykonania przez nich umów zawartych w Serwisie, jak również następstw działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu albo innych przepisów prawa, a także jakość i legalność Transmisji, zdolności Użytkowników do Transmisji, wypłacalność Użytkowników, którzy nabyli prawo do uczestnictwa w Transmisji oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w czasie Transmisji i w Kanałach Użytkowników.

§ 8.1 Płatności

 1. Usługi świadczone przez Operatora są odpłatne. Wysokość opłat za Usługi i prowizji z tytułu rozliczenia Usług o których mowa w § 9 Regulaminu określa Cennik.
 2. Operator oferuje Użytkownikom tzw. plany abonamentowe umożliwiające korzystanie w określonym czasie z Usług oferowanych w Serwisie. Szczegóły dotyczące poszczególnych planów abonamentowych określa Cennik.
 3. Operator pobiera opłaty zgodnie z wybranym przez Użytkownika planem abonamentowym.
 4. Okres obowiązywania danego planu abonamentowego rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty i liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji, która może być różna, w zależności od wybranej formy płatności.
 5. Użytkownik może wybrać następujące udostępniane przez Operatora formy płatności za świadczenie Usług:
  1. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Operatora w procesie realizacji zamówienia numer konta,
  2. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
  3. kartą kredytową,
  4. wybranym systemem płatności różnym w zależności od kraju np. sofort.
 6. W przypadku płatności kartą kredytową Użytkownik może wybrać opcję automatycznego pobierania płatności za kolejne okresy rozliczeniowe w ramach wybranego planu abonamentowego lub płatności jednorazowej. Automatyczne pobieranie płatności ma na celu zapewnienie ciągłości w korzystaniu z Usług bez dodatkowych formalności. Opcja automatycznego pobierania płatności obowiązuje do chwili odwołania. Odwołanie automatycznego pobierania płatności jest możliwe poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Operatora: help@on.live nie później niż na siedem (7) dni przed upływem okresu rozliczeniowego w ramach wybranego planu abonamentowego.
 7. Operator dopuszcza uiszczanie opłat za Usługi i prowizji z tytułu rozliczania Usług w walutach innych niż PLN. Jeśli do uiszczenia opłat niezbędne jest przeliczenie waluty, w takim przypadku transakcja zostanie zrealizowana w oparciu o kurs wymiany danej waluty określony przez Narodowy Bank Polski, który będzie aktualizowany na bieżąco przez Operatora na podstawie aktualnych danych rynkowych. Operator zastrzega sobie prawo do korygowania na bieżąco aktualnie prezentowanego kursu wymiany walut w sposób natychmiastowy i bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Użytkownik przed zleceniem płatności zostanie powiadomiony o kursie wymiany waluty obowiązującym dla transakcji którą zamierza przeprowadzić. Zlecenie przeprowadzenia transakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przeliczenie waluty w oparciu o kurs wymiany danej waluty, o którym został poinformowany przez Operatora.

§ 8.2 Refunds

 1. Deposited funds directly to the on.live wallet cannot be withdrawn. They should be used directly on on.live and used to buy services on the platform.
 2. Operator does not automatically refund payments made for cancelled orders back to your payment provider. Funds from order cancellations are returned to the User Account On.Live Balance and are available for future purchases on On.Live.
 3. Deposit refunds (i.e. refunds directly to your payment provider) can be performed by our Customer Support team, based on the Order’s original payment amount and currency. To prevent fraud and abuse, we limit the total amount of times users can request a payment provider refund, which is subject to review by our Customer Support team. Such refunds may be subject to an additional fee.

§ 9 Zasady przeprowadzania Prywatnych Konsultacji

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość utworzenia i prezentacji w Serwisie oferty Prywatnych Konsultacji poprzez należący do niego Kanał Użytkownika oraz zdefiniowana dostępności godzin Prywatnych Konsultacji.
 2. Oferta Prywatnych Konsultacji powinna zawierać szczegółowy, staranny i możliwie jak najbardziej pełny opis zakresu przedmiotowego Prywatnych Konsultacji w określonych przez Użytkownika czasie i w zamian za określone przez Użytkownika wynagrodzenie. Operator nie odpowiada za zobowiązania Użytkownika określone w ofercie.
 3. Usługi określone w ofercie Prywatnych Konsultacji powinny być wykonane z należytą starannością i zgodnie z ofertą Prywatnych Konsultacji.
 4. Użytkownik oferujący Prywatne Konsultacje po otrzymaniu zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji zobowiązany jest dokonać akceptacji zgłoszenia w określonym czasie:
  1. dla Prywatnych Konsultacji zarezerwowanych na mniej niż 6 godzin przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji – w ciągu 30 minut przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji,
  2. dla Prywatnych Konsultacji zarezerwowanych na mniej niż 12 godzin przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji – w ciągu 3 godzin przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji,
  3. dla Prywatnych Konsultacji zarezerwowanych więcej niż 12 godzin przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji– w ciągu 6 godzin przed określonym w ofercie terminem rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji.
 5. Z chwilą złożenia rezerwacji przez Użytkownika na Prywatne Konsultacje, określone w ofercie wynagrodzenie za Prywatne Konsultacje należne Użytkownikowi oferującemu Prywatne Konsultacje zostanie pobrane z konta Użytkownika który dokonał rezerwacji w Serwisie i zabezpieczone na kocie ESCROW na poczet realizacji przyszłej usługi. Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji Prywatnej Konsultacji przysługuje prawo do anulowania rezerwacji Prywatnej Konsultacji nie później niż na dwie (2) godziny przed określonym w ofercie Prywatnej Konsultacji terminem. W takim przypadku środki o których mowa powyżej zostaną zwrócone stronie dokonującej rezerwacji w całości.
 6. Operator dopuszcza również możliwość porozumienia Użytkownika oferującego Prywatne Konsultacje Użytkownikiem który dokonał rezerwacji i uzgodnienia innego terminu Prywatnej Konsultacji. W takim przypadku Użytkownik oferujący Prywatną Konsultację dokonuje jej anulowania a środki, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu zostaną zwrócone stronie dokonującej rezerwacji w całości.
 7. W przypadku braku potwierdzenia przez Transmitującego zgłoszonej uprzednio Prywatnej Konsultacji w wyznaczonym czasie, środki, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu zostają zwrócone stronie dokonującej rezerwacji.
 8. W przypadku nie pojawienia się Transmitującego w ciągu 5 minut od wskazanej w ofercie godziny rozpoczęcia Prywatnych Konsultacji zaakceptowanej Prywatnej Konsultacji, środki, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu w pełnej kwocie zostają zwrócone stronie dokonującej rezerwacji.
 9. W przypadku gdy mimo potwierdzenia przez Transmitującego zgłoszonej uprzednio Prywatnej Konsultacji, zarówno Transmitujący jak i Użytkownik nie pojawi się w przestrzeni transmisyjnej w ciągu 5 minut od określonej w ofercie godziny Prywatnej Konsultacji, środki o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu w pełnej kwocie zostają zwrócone stronie dokonującej rezerwacji.
 10. W przypadku nie pojawienia się Użytkownika oraz braku anulowania umówionego spotkania dokonującego rezerwacji w ciągu 5 minut od rozpoczęcia uprzednio zaakceptowanej Prywatnej Konsultacji, połowa środków należnych Transmitującemu zostaje automatycznie zwrócona, druga połowa po odliczeniu prowizji zostaje przekazana transmitującemu.
 11. W przypadku anulowania przez Transmitującego uprzednio zaakceptowanej Prywatnej Konsultacji, wszystkie środki zostają zwrócone stronie dokonującej rezerwację.
 12. Po zakończeniu Prywatnej Konsultacji – Użytkownik ma możliwość wystawienia Użytkownikowi oferującemu Prywatne Konsultacje oceny wraz ze słownym opisem, a także zgłoszenia nadużycia w przypadku, gdy uzna, iż Prywatne Konsultacje została wykonana wadliwie, w tym w szczególności z naruszeniem warunków oferty Prywatnych Konsultacji lub bez zachowania należytej staranności. Wykonanie Prywatnych Konsultacji z naruszeniem warunków oferty stanowi przypadek naruszenia postanowień Regulaminu ze wszystkimi tego konsekwencjami określonymi w Regulaminie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść oceny Prywatnych Konsultacji.
 13. Warunki realizacji Prywatnych e Konsultacji podlegają weryfikacji przez Operatora w celu odnotowania ewentualnych nadużyć i możliwości dochodzenia swoich praw przez Użytkowników korzystających z Prywatnych Konsultacji.

§ 10 Dane osobowe

 1. Operator Serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia, przy czym Operator zastrzega, że żądanie usunięcia danych niezbędnych do korzystania z Usługi oraz prawidłowych rozliczeń z Użytkownikami jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Profilu Użytkownika, Kanału (Kanałów) Użytkownika oraz powiązanych z nimi ofert.
 3. Operator zapewnia Użytkownikowi w Serwisie narzędzia umożliwiające zgłoszenie usunięcia przez Użytkownika Profilu Użytkownika.
 4. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności przyjętą przez Operatora. Polityka prywatności udostępniana jest Użytkownikom pod adresem http://on.live/site/privacy-policy.

§ 11 Reagowanie na naruszanie Regulaminu

 1. Wszelkie naruszenia Regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Operatora: help@on.live lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora wskazany w Regulaminie. .
 2. Osoba zgłaszająca fakt naruszenia powinna jak najdokładniej opisać przypadek naruszenia, wskazać lokalizację Treści w Serwisie, Profil Użytkownika naruszającego Regulamin oraz wskazać podstawę prawną (Regulamin lub inne przepisy prawa) uzasadniające twierdzenie iż nastąpił przypadek naruszenia, jak również przedstawić wszelkie dowody potwierdzające zaistnienie przypadku naruszenia.
 3. Fałszywe zgłoszenia i oświadczenia będą podlegać odpowiedzialności karnej.
 4. Do przypadków naruszeń uznanych przez Operatora za uzasadnione postanowienia § 6 ust. 5 – 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio oraz dodatkowo możliwością podjęcia przez Operatora czynności zabezpieczających Treści oraz Profilu Użytkownika którego dotyczy zgłoszenie.
 5. Odblokowanie Profilu Użytkownika przez Operatora z przyczyn opisanych w niniejszym paragrafie jest możliwe o ile nie stanowi naruszenia przepisów prawa po przekazaniu przez osobę zgłaszającą przypadek naruszenia oraz Użytkownika którego dotyczy zgłoszenie zgodnego oświadczenia potwierdzającego usunięcie skutków naruszeń. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przesyłane jest (w formie pisemnej) na adres Operatora wskazany w Regulaminie.

§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi wynosi czternaście (14) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu drogą mailowa na adres: help@on.live o treści następującej: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi w serwisie on.live
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji:
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wystarczającym jest przesłanie oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu, przed upływem terminu wskazanego w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzyma zwrot Abonamentu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług.
 6. Operator informuje, że:
  1. w przypadku rozpoczęcie korzystania z Usług w zakresie, w którym Operator umożliwia korzystanie nieodpłatnie poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usług wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz.827),
  2. w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług po wpłynięciu na rachunek Operatora płatności za dany plan abonamentowy, oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług objętych danym planem abonamentowym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usług wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usług rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z art.38 ust.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz.827)


§ 13 Obsługa Reklamacji

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem Usług przez Operatora lub działaniami podejmowanymi przez innych Użytkowników. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres Operatora: help@on.live.
 2. Operator dopuszcza również składanie reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację,
  3. ewentualnie i nie wiążąco dla Operatora informację o oczekiwanych przez Użytkownika działaniach jakie w opinii Użytkownika powinny być podjęte przez Operatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności wypływu, ale nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 dni o czym Użytkownik składający reklamację zostanie powiadomiony przed upływem czternastodniowego terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest przez Operatora jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W przypadku jakichkolwiek niespójności tekstowych i semantycznych w treści, rozstrzygająca jest angielska wersja strony.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w życie:
  1. z upływem 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Operatorowi stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Operatora, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usług,
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Operatora, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

§ 15 Additional Terms and Conditions; EULAs

 1. When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the ""G2A Pay services provider"") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A.COM is becoming Merchant of Record over your purchase. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website.
 2. In order to proceed the payment transaction, you temporary entrusts the G2A.COM with subject of the transaction, and G2A.COM takes responsibility for the product and for the transaction processing.
 3. With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or ""EULAs"") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.
 4. You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.
 5. For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at help@on.live (email of submerchant)
 6. Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to paymentissue@g2a.com.
 7. Where possible, we will work with you and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.